livsglæde

Næring til krop og sind

Helene Krenchel underviser og coacher i sund livsstil

At være venlig mod sig selv er hovedtemaet med mine studerende i disse uger. Unge studerende med ikke så let baggrund, og som ikke rigtig har lært kunsten at tage sig af sig selv. Hvordan gør vi det?

Det er lige så variabelt som vi mennesker er forskellige, men en ting er sikker – uden sans for krop … bliver det tåget. At kende dine egne grænser fra kropsbevidsthed; føle, høre, se og lytte er en brugbare vejvisere i processen til at være venlig mod dig selv. At vide: Hvad foretrækker jeg? Hvad føles godt for mig? Hvor og med hvem blomstrer jeg, vokser og spreder mine vinger?

Spørgsmål, som jeg opfordrer mine studerende til at stille sig selv hver dag, når vi går på lange ture i skoven. I stilhed, fordi i stilhed har vi en chance for at høre svarene.

Over tid vokser kropsbevidstheden og fornemmelsen af, hvornår nok-er-nok. Hvornår de skal sige nej og ja til forslag, hvornår de skal rykke videre, og hvornår de skal tage en pause før, de svarer. En vidunderlig (for alle) proces, der over tid får en en dyb betydning for kvaliteten af det liv, du lever.

 

 

 

 

 

 

 


 

Goals that work

Goal driven? I always realise the trance of setting one goal after the other when the scenery changes. You know that feeling?

Cure? Attitude of gratitude. Take time each day to devote your attention to what is already thriving in your life.

It works wonders – your breath suddenly calms down, your perspecitve widens and your sense of flow, beingness and grounding grows. So much to be gratefull for; relationships, friends, difficulties that get solved, stuck feelings that are transformed…   

Working in the beautifull Memmo Baleira in Portugal – is grace

Easy to say, I know, when the office temporarily has moved to heavenly conditions. But hey – it´s only temporary as all around us is. After that a new scenery emerges, and another and… all to be grateful for. 

Let Tao proceed to do nothing and yet leave nothing undone.

 

  I hold 1:1 sessions in Mindfull coaching. Book under “Contact” and I´ll make a session.

 

Sexy Shadow

In 1978 this handsome guy – my Dad – took a long, deserved holiday on Rhodes with my Mum. He was a very successful designer, had a great career and a lot of accomplishments. But he also had a lot of hard times visiting his soul. Being a bi-polar spirit he knew all the dark nights and also the very very light ones.

But one thing he mastered to perfection and tought us children was embracing the totality of being – shadow and light. The not-so-sexy moments when we realise our own so called shadow side because we have invested a lot of energy in hiding it and only showing the flashy bright side.

Somehow in his darker moments he reached the wisdom modern psychology today knows as a fact: That not until we embrace both sides – the not-so sexy shadow and OWN it alongside with the brighter appealing side – will our lives flow. It is in the hiding, striving and editing of ourselves that we hide the light, the spirit, the very thing people around us fall in love with.

Mindfulness is certainly one solid way of gaining this insight. Embracing all sides of your personality and…first and foremost: With Loving Kindness. Observing when the so called Dragon shows it´s face – mostly when we are stressed out and over-loaded in the brain and just stay present with the sensations.

How do you own all sides of you? How do you fall in love with that hidden side in you? Life is too short for the in-liner life.

For more info on Mindfull coaching contact on: mail@helenekrenchel.dk

 


 

Go deeper!

(English version below)

Min første yogalærer hed Frantz og var et geni. Vi taler 1988, Købmagergade, Skandinavisk yoga- og meditationscenter, orange dragter (ikke min – lærernes). Frantz tog roligt og tålmodigt mod min stressfyldte krop, der dårligt kunne ligge fem minutter ad gangen, så stod gremlingerne i kø. Uro, stivhed, konstant på lur efter en undskyldning for at slippe ud.

Men Frantz gav sig tid; anviste åndedrætsteknikker, gode sovestillinger, beroligende meditationer…og BAM! jeg var hooked. Det virkede jo dét hér! Gradvist og over dét der føltes som æoner af tid kom roen, fasthed under fødderne, fred i bolden og dyb kropskontakt.

Frantz´ trylleformular handlede formentlig ikke så lidt om, at han holdt fast i den samme skole, samme retning, samme filosofi i alle årene. Det giver en dybde, en ro, og en soliditet, som var en genial modvægt til min og mange af mine medyogis uro. Og så tæller det nok også med, at Frantz´mesterlærer hedder Swami Janakananda, som tog til Indien i 1960érne med navnet Jørgen i passet, og vendte hjem med nyt navn og energi til at grundlægge Skandinavisk yoga- og meditationsskole i 1970.

Swami lever stadig og er et levende bevis på, at vedholdende yoga- og meditationspraksis funker. Han bor i Sverige i sin ashram i Småland, og tager tit til København og holder dunder-satsang. Taler varmt for vedholdenhed. Ikke zappe og skifte mellem traditioner, men fordybe dig og lære tingene til bunds.

Formentlig er det netop én af grundene til, at yoga er blevet så populær de sidste 15-20 år..? Som modvægt til vores zapperliv, som har det med at fjerne os fra os selv, kroppen, sindet, roen og alt dét, meditation og yoga langsomt (genop)bygger.

Så ja, ekkoet efter Frantz´ timer holder stadig. ”Fordyb dig i skidtet – og se det virke!”, sluttede han timerne af med. Jeg kan ikke sige, hvad der virker for andre, men jeg kan kigge på en udvikling i verden, hvor yoga og meditation fylder mere og mere – og glædes! Fordi hvad jeg har følt som en mirakelkur lige siden den orange yogamåtte, under jeg rigtige mange af mine medmennesker at få del i.

Satnam, namasté, ha´en fed weekend!

 


Immerse yourself!

I just come back from a great yogalesson, and on my way home, my first yoga teacher, named Frantz poppede up in my memory as a genius. We speak 1988, Købmagergade, Scandinavian yoga and meditation center, orange suits (not mne – the teacher´s). Frantz calmly and patiently greeted my stressful body, which could not last for five minutes at a time, then the gremlins were in line. Unrest, stiffness, constantly looking for an excuse to escape.

But Frantz gave time; Designated breathing techniques, good sleeping positions, soothing meditations … and BAM! I was hooked. This stuf worked! Gradually and beyond what felt like eons of time came the calm, firmness under the feet, peace in the head and a deep body contact.

Frantz’s magic formular probably rested for a good deal on the fact that he styed focused in the same school, the same direction, the same philosophy in all the years. It gives a depth, a calm, and a solidity, which was a genius counterweight to mine and many of my co-yogi’s unrest. And furthermore Frantz´s master teacher was Swami Janakananda, who went to India in the 1960s with the Danish name Jørgen in his passport, and returned home with a new name and energy to establish the Scandinavian yoga and meditation school in 1970.

Swami still lives and is a living proof that persistent yoga and meditation practices work. He lives in Sweden in his ashram in Småland, and often goes to Copenhagen and holds a thunderbolt. For example, speaking warmly for perseverance. Do not zap and switch between traditions, but immerse yourself and learn things thoroughly.

Probably, that’s one of the reasons why yoga has become so popular the last 15-20 years ..? As a counterweight to our zapper life, which removes us from ourselves, the body, the mind, the calm and all that, meditation and yoga slowly (re-) builds.

So yes, the echo after Frantz’s hours still lasts. “Immerse yourself in the dirt – and see it work!”, he finished most lessons with. I can not say what works for others, but I can look at a development in the world where yoga and meditation are filling more and more – and feel happy! Because what I’ve felt like a miracle cure ever since the orange yoga mat in the late eighties, I wish for all fellow human beings.

Satnam, namaste, have a nice weekend!

 

Goodbye slave master!

Tid til servicetjek..med venlig omsorg

Et gennemgående spørgsmål når jeg holder kursus i Mindfulness er: “Hvordan fyrer vi den indre slavepisker? Ham/hende der konstant fortæller os, at vi ikke gør nok, præsterer nok, når nok…”

Spørgsmålet er dybt relevant, for slavepiskeren har det med at dukke op – selv når du er trænet i meditation. For lad os være ærlige; når tempo, tid, travlhed og tryk på gaspedalen tager over i vores liv – tager slavepiskeren let styringen. Hende eller ham, der aldrig synes nok er nok; hele tiden finder på nye planer; sjældent er tilfreds med dagens gøremål og altid er på udkig efter nye præstationer…fortsæt selv.

Hvad er kuren? Jamen, tør jeg nævne det – Mindfulness. Min favorit i ALT også, når det kommer til slavepiskere. Hvorfor? Fordi det er SÅ godt at gå de indre skyggersider grundigt igennem og mindfuldt konstatere, at jo travlere vi er, jo lettere smutter skrappeMaren gennem tolden med sine stramme miner og nihalede piske: ”Hvorfor nåede jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor synes jeg det, når de andre ikke gør..?” fyld selv ind.

Og med mindfull påmindelse mener jeg; indrømme at ”ja, sådan er det fat engang imellem”, og derefter kærligt og omsorgsfuldt lade indsigten ”stå”, som de siger på TV. Ikke rode og regere med den, men bare kigge på den og nysgerrigt spørge sig selv: ”Hvorfor mon jeg falder for den rolle i perioder? Hvad har tricket den?”

Gode, solide, møg ubehagelige spørgsmål, som vi alle ind imellem må stille os selv, hvis vi vil videre. Videre i betydningen; lære os selv at kende, så vi kan rejse os over os selv, og ikke hænge fast i os selv. Som gummistøvler i dybt mudder.

Og til den proces er Mindfulness genial, fordi du stille, roligt og vedholdende møder dig selv og dine tanker under meditation, hvor fokus hviler på dit åndedræt. Hver dag, 20 minutter ad gangen. Så meget at roen indfinder sig, og du får overskud til at kigge på fx slavepiskeren.

Det er ikke til at vide, hvad der vokser ud af det møde. Måske lysten til at handle anderledes fremover…? Måske ikke. Hovedsagen er, at du møder dig selv, uden at fylde på og løbe videre.

Det fede er, at meditation kan foregå hjemme i sofaen, på stuegulvet eller…hvis tiden er til det: På et retreat. Uanset hvor bliver du undervejs klogere på slavepiskeren og alle de andre gestalter, der herser rundt med dig. Så du får et mere perspektiveret syn på dig selv, og måske – kun måske får ideer til alternative handlemuligheder.

Ønsker du undervisning i Mindfulness meditation, kan du kontakte mig på: 40 52 83 16 eller mail@helenekrenchel.dk     Jeg er uddannet Mindfulness Intruktør, cand mag og coach


English:

Goodbye slave master

A recurring question when I hold courses in Mindfulness is: “How do we fire the inner slave Master?” He/she who constantly tells us that we do not do enough, prove enough, master enough … ”

The question is profoundly relevant, because the slave master has it way of showing up – even when you are trained in meditation. Let’s be honest; When the pace, time, bustle and pressure of the speed takes over – the slave Master easily takes control. Her or she who never thinks enough is enough; Constantly finds new plans; Rarely is satisfied with today’s chores and is always looking for new achievements …

What is the cure? Well, dare I mention – Mindfulness. My favorite in ALL, also when it comes to slave masters. Why? Because it’s so good to go through the inner shadows and note that the busier we are, the easier it hurts. “Why did not I get it? Why did I not do that? Why do I think this when the others don’t´?”

And by this I mean; Admit that “yes, so it is sometimes”, and then lovingly and meticulously let the insight “stand” as they say on television. Do not worry and work on it, but just look at it and curiously ask yourself: “Why do I fall for that role in periods? What’s the trick of it? ”

Good, solid, unpleasant questions that we all have to ask ourselves if we want to evolve. In the sense; Get to know ourselves so that we can rise above ourselves and not get stuck in ourselves. Like rubber boots in deep mud.

And for that process, Mindfulness is brilliant because you quietly, calmly and persistently meet yourself and your thoughts during meditation, where the focus rests on your breath. Every day, for 20 minutes at a time. So much that calm resides and you get an overlook, for example, at the slave pointer.

It is not to know what is growing out of that meeting. Perhaps the desire to act differently in the future …? Maybe not. The main thing is that you meet yourself without filling up and moving on.

The nice thing is that meditation can take place at home in the couch, on the living room floor or … if time is up: on a retreat. No matter where you choose, you get wiser on the slave master and all the other inner characters that push around with you. So you get a more perspective view of yourself, and maybe – only maybe get ideas for alternative options.

If you want teaching in Mindfulness meditation, contact me at: 40 52 83 16 or mail@helenekrenchel.dk  I am educated Mindfulness Intructor, Cand Mag and Coach


 

 

Win the Lottery!

(English translation below)

”God søvn, overskud til familien, fokus på arbejde, gang i sexlivet…” er bare nogle af de feedbacks, kursister giver efter seks ugers Mindfulness træning. De kommer med træthed og går med gevinst i Lotteriet – i form af overskud, balance mellem arbejde/fritid og god samvittighed ift familie, venner og sig selv.

Hvordan? Fordi de har sat 20 minutter af hver dag til at sidde stille med sig selv og deres åndedræt i dyb meditation. Tænk over det; 20 minutter?! – hvor meget er det ud af et helt liv? En dag? En karriere? Enig…ingenting! Så enkel er Mindfulness – når den bliver passet og vedligeholdt. 20 minutter hver dag, stille på en stol med lukkede øjne og fokus på dit åndedræt.

Teknikken kan alle lære; den skal bare indarbejdes. Og når først overskuddet vågner, oplever de fleste en længsel efter mere harmoni. Sundere mad, mere motion, gladere tanker, afspændte muskler, berøring og latter. Som igen genererer overskud, energi, glæde og balance.

Den store inspirator i mit liv til at leve et mindfullt liv – var min oldefar. Han var klog mand i Jylland; cyklede fra gård til gård og helbredte folk med sine kloge ord om sundhed. For sin tid var han usædvanlig (1940-erne); fordi han vidste vildt meget om mad som medicin, glade tanker, livgivende humor og motion. Han kunne mageligt have kørt fra gård til gård i egen bil, men valgte cyklen. Han strikkede sine egne trøjer i ren uld og rev de kunstige såler af skoene og erstattede dem med læder. At han så også gik over stregen nogle gange med mystiske tinkturer, der nær tog livet af folk – er en anden sag. Hans holistiske grundholdning var banebrydende, og det er jeg ham dybt taknemmelig for.

Sådan tror jeg, vi alle kender eller har en tæt på os, som inspirerer os til at bryde med hamsterhjulet og leve afbalanceret. Bringe meditation og motion, mad, latter og skønhed ind i tilværelsen, så energibeholdningen får et boost. Ren gevinst i Lotteriet!

Du kan booke 6 ugers kursus i Mindfulness hos mig under “Kontakt” eller på mail@helenekrenchel.dk og mobil: 40528316.

 

ENG:

 

WIN THE LOTTERY

“Good sleep, energy for the family, focus at work and a rejuvenated sex life …” are just some of the gains many of my mindfulness participants talk about after mere six weeks of mindfulness training. They bring fatigue and leave with a jackpot – in terms of energy, balance in work/leisure and a good conscience in relation to family, friends and themselves.

 How? Because they have set aside 20 minutes a day to sit quietly with themselves and their breath in deep meditation. Think about it; 20 minutes?! – how much is that out of a lifetime? One day? A career? Agree … nothing! So simple is Mindfulness – when it is cared for and maintained. 20 minutes each day quietly on a chair, eyes closed and focus on your breath.

 Everyone can learn the technique; it just has to be incorporated. And once the surplus wake, most people experience a longing for more…more harmony, self-responsibility, healthier food, more exercise, happier thoughts, relaxed muscles, touch and laughter. Which in turn generates more energy, joy and balance.

 The great inspiration in my life to live a holistic life – is my great-grandfather. He was a wise man in Jutland; cycled from farm to farm and healed people with his wise words about health. For his time he was unusual (1920s); because he had a deep knowledge about food as medicine, happy thoughts, life-giving humor and exercise. He could comfortably have run from farm to farm by car, but chose the bike. He knitted his own sweaters in pure wool and tore the artificial soles of the shoes and replaced them with leather. That he also went over the line sometimes with mysterious tinctures, that almost killed people – is another matter. His basic attitude in renewable holism was unique, and I am deeply grateful to him.

 And so I think we all know someone or have a person close to us, that inspires us to live a balanced life. Through meditation and exercise, food and laughter, healthy sex and beauty to strengthen our energy and create quality in life. The absolute win in Lottery!

You can book the 6 week course in Mindfulness with me under “Contact” or mail@helenekrenchel.dk and mobile: +45 40528316th

 
error: Content is protected !!