Mindfull shadow work

Sexy Shadow

In 1978 this handsome guy – my Dad – took a long, deserved holiday on Rhodes with my Mum. He was a very successful designer, had a great career and a lot of accomplishments. But he also had a lot of hard times visiting his soul. Being a bi-polar spirit he knew all the dark nights and also the very very light ones.

But one thing he mastered to perfection and tought us children was embracing the totality of being – shadow and light. The not-so-sexy moments when we realise our own so called shadow side because we have invested a lot of energy in hiding it and only showing the flashy bright side.

Somehow in his darker moments he reached the wisdom modern psychology today knows as a fact: That not until we embrace both sides – the not-so sexy shadow and OWN it alongside with the brighter appealing side – will our lives flow. It is in the hiding, striving and editing of ourselves that we hide the light, the spirit, the very thing people around us fall in love with.

Mindfulness is certainly one solid way of gaining this insight. Embracing all sides of your personality and…first and foremost: With Loving Kindness. Observing when the so called Dragon shows it´s face – mostly when we are stressed out and over-loaded in the brain and just stay present with the sensations.

How do you own all sides of you? How do you fall in love with that hidden side in you? Life is too short for the in-liner life.

For more info on Mindfull coaching contact on: mail@helenekrenchel.dk

 


 

Goodbye slave master!

Tid til servicetjek..med venlig omsorg

Et gennemgående spørgsmål når jeg holder kursus i Mindfulness er: “Hvordan fyrer vi den indre slavepisker? Ham/hende der konstant fortæller os, at vi ikke gør nok, præsterer nok, når nok…”

Spørgsmålet er dybt relevant, for slavepiskeren har det med at dukke op – selv når du er trænet i meditation. For lad os være ærlige; når tempo, tid, travlhed og tryk på gaspedalen tager over i vores liv – tager slavepiskeren let styringen. Hende eller ham, der aldrig synes nok er nok; hele tiden finder på nye planer; sjældent er tilfreds med dagens gøremål og altid er på udkig efter nye præstationer…fortsæt selv.

Hvad er kuren? Jamen, tør jeg nævne det – Mindfulness. Min favorit i ALT også, når det kommer til slavepiskere. Hvorfor? Fordi det er SÅ godt at gå de indre skyggersider grundigt igennem og mindfuldt konstatere, at jo travlere vi er, jo lettere smutter skrappeMaren gennem tolden med sine stramme miner og nihalede piske: ”Hvorfor nåede jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor synes jeg det, når de andre ikke gør..?” fyld selv ind.

Og med mindfull påmindelse mener jeg; indrømme at ”ja, sådan er det fat engang imellem”, og derefter kærligt og omsorgsfuldt lade indsigten ”stå”, som de siger på TV. Ikke rode og regere med den, men bare kigge på den og nysgerrigt spørge sig selv: ”Hvorfor mon jeg falder for den rolle i perioder? Hvad har tricket den?”

Gode, solide, møg ubehagelige spørgsmål, som vi alle ind imellem må stille os selv, hvis vi vil videre. Videre i betydningen; lære os selv at kende, så vi kan rejse os over os selv, og ikke hænge fast i os selv. Som gummistøvler i dybt mudder.

Og til den proces er Mindfulness genial, fordi du stille, roligt og vedholdende møder dig selv og dine tanker under meditation, hvor fokus hviler på dit åndedræt. Hver dag, 20 minutter ad gangen. Så meget at roen indfinder sig, og du får overskud til at kigge på fx slavepiskeren.

Det er ikke til at vide, hvad der vokser ud af det møde. Måske lysten til at handle anderledes fremover…? Måske ikke. Hovedsagen er, at du møder dig selv, uden at fylde på og løbe videre.

Det fede er, at meditation kan foregå hjemme i sofaen, på stuegulvet eller…hvis tiden er til det: På et retreat. Uanset hvor bliver du undervejs klogere på slavepiskeren og alle de andre gestalter, der herser rundt med dig. Så du får et mere perspektiveret syn på dig selv, og måske – kun måske får ideer til alternative handlemuligheder.

Ønsker du undervisning i Mindfulness meditation, kan du kontakte mig på: 40 52 83 16 eller mail@helenekrenchel.dk     Jeg er uddannet Mindfulness Intruktør, cand mag og coach


English:

Goodbye slave master

A recurring question when I hold courses in Mindfulness is: “How do we fire the inner slave Master?” He/she who constantly tells us that we do not do enough, prove enough, master enough … ”

The question is profoundly relevant, because the slave master has it way of showing up – even when you are trained in meditation. Let’s be honest; When the pace, time, bustle and pressure of the speed takes over – the slave Master easily takes control. Her or she who never thinks enough is enough; Constantly finds new plans; Rarely is satisfied with today’s chores and is always looking for new achievements …

What is the cure? Well, dare I mention – Mindfulness. My favorite in ALL, also when it comes to slave masters. Why? Because it’s so good to go through the inner shadows and note that the busier we are, the easier it hurts. “Why did not I get it? Why did I not do that? Why do I think this when the others don’t´?”

And by this I mean; Admit that “yes, so it is sometimes”, and then lovingly and meticulously let the insight “stand” as they say on television. Do not worry and work on it, but just look at it and curiously ask yourself: “Why do I fall for that role in periods? What’s the trick of it? ”

Good, solid, unpleasant questions that we all have to ask ourselves if we want to evolve. In the sense; Get to know ourselves so that we can rise above ourselves and not get stuck in ourselves. Like rubber boots in deep mud.

And for that process, Mindfulness is brilliant because you quietly, calmly and persistently meet yourself and your thoughts during meditation, where the focus rests on your breath. Every day, for 20 minutes at a time. So much that calm resides and you get an overlook, for example, at the slave pointer.

It is not to know what is growing out of that meeting. Perhaps the desire to act differently in the future …? Maybe not. The main thing is that you meet yourself without filling up and moving on.

The nice thing is that meditation can take place at home in the couch, on the living room floor or … if time is up: on a retreat. No matter where you choose, you get wiser on the slave master and all the other inner characters that push around with you. So you get a more perspective view of yourself, and maybe – only maybe get ideas for alternative options.

If you want teaching in Mindfulness meditation, contact me at: 40 52 83 16 or mail@helenekrenchel.dk  I am educated Mindfulness Intructor, Cand Mag and Coach


 

 
error: Content is protected !!