work/life balance

Self-nourishing

Helene Krenchel teaches students from all walks in life the art of sensing life fully and with all senses sharpened – sight, hearing, tactile and taste

Being kind to yourself is the main theme with my students these weeks. Young students from not so easy backgrounds that have close to never learned the art of taking care of themselves.
How do we do that? Well, that is as variable as we are people but one thing is sure – without a sense of body…it becomes foggy. Knowing ones own borderlines from the bodysensations; tactile, sight, hearing and listening is a helpfull gateway in the proces of being kind to oneself. To know: What do I prefer? What feels good to me? Where and with whom do I flourish, grow and spread my wings?
Questions my students are invited to ask themselves each day when we go for our long walks in the woods. In silence because in silence you have a chance to hear the answers.
Over time the knowledge grows in their bodies and minds. They know when to say no and yes to suggestions, when to move forward and when to make a hold and re-think things. A wonderfull, giving (for all) process that over time and in the coming years of their lives seems to have a profound meaning. Study-/friendship-/health- and living wise.

 

 

 

 

 

 


 

Goals that work

Goal driven? I always realise the trance of setting one goal after the other when the scenery changes. You know that feeling?

Cure? Attitude of gratitude. Take time each day to devote your attention to what is already thriving in your life.

It works wonders – your breath suddenly calms down, your perspecitve widens and your sense of flow, beingness and grounding grows. So much to be gratefull for; relationships, friends, difficulties that get solved, stuck feelings that are transformed…   

Working in the beautifull Memmo Baleira in Portugal – is grace

Easy to say, I know, when the office temporarily has moved to heavenly conditions. But hey – it´s only temporary as all around us is. After that a new scenery emerges, and another and… all to be grateful for. 

Let Tao proceed to do nothing and yet leave nothing undone.

 

  I hold 1:1 sessions in Mindfull coaching. Book under “Contact” and I´ll make a session.

 

Sexy side effect

One of the more rewarding subjects I share with my students is the inevitable setbacks in Conscious Living. Setbacks that in themselves are grow-backs – meaning; challenges to expand from. No matter how honest we have been with ourselves, how close to the core we feel – life gives us constantly opportunities to more conscious choices.
I know the reactions beforehand: “You can`t mean it!? MORE work, more inner archeology…?”
Funny enough, if we compare – what I often do – lifting the consciousness with art, we would never expect a Picasso to say: “I’ve seen it all, tried it all, no more to investigate.”
Same goes for Conscious Living. Its an art-form that walks in spirals; expansion, digest, loose sight, look deeper, broaden the perspective, go higher…on and on ????

For more info on Conscious Living and Conscious Coaching – go to “Contact”

 

 


 

Passionate passion

Best place ever to prepare Yoga Teacher examination. Due late this month.

I feel so grateful for this proces. A full circle is completed. Yoga came into my life as a saviour in my early 30-ies, body full of stress and tension. Couldn’t work, think straight or breathe fully… Racer-Mind and body. Three weeks on the mat daily – symptoms gone! Thanks to wonderful teachers whom I to this day feel deeply grateful for.

Now its my turn – to stand on the teacher-mat. Guiding 26 wonderful fellow-students through a sequence building on Garland pose. Nervous? Yes, but also full of joy, happiness and a sense of Mission Completed.

If you deal with stress I always recommend to start with the grounding effects of movement. Almost any movement, I would say. Pick the one that fits you the best and that brings your attention to your breath, your limbs, your inner sensations. And yes, it can take some time to get there where you at all feel these things. But you know what; it also took us some time to get to where we are now.

So slowly get yourself back to yourself, your body, your life… begins, in my eyes, with movement. Let me guide you, if that feels most comfortable. We do it in a nice studio or over Skype. Your choise. I´m here to fascilitate your coming-back with all my passion for the work and your well being.

My favourite quote, Yogi Bhajan: “Yoga is not going to make you great. Yoga is going to make you you!”


 

They walk their talk

Harmke Gerritsma og Michaël Bijker i deres kærlige, venlige og fagligt stærke yogaskole i Portugal

(English version below)

“I skal sætte GPSén på 37.085157, -8.922333Bl, så finder I vej”, forklarer yogalærer Harmke Gerritsma over telefonen. Så øde ligger Meka Yoga, hvorfra jeg lige er kommet hjem. I Portugals alleryderste sydvestvendte hjørne mod Atlanterhavet og med en vind så frisk, at da vi stiger ud af bilen, hiver den ordene ud af munden: “Waw! hvor er her FEDT!”

Og det er lige, hvad der er hos Harmke og hendes mand Michaël Bijker – begge uddannede yoga og meditationslærere fra Indien og det meste af verden, hollændere, og med lang akademisk baggrund bag sig. Nu bosat på 6. år i Portugal, hvor de hver uge modtager kursister som os med mod på yoga, saltvand, øko mad, rar stemning og hvile.

Men inden jeg falder helt i svime, skal du have med i optikken, at vi taler om kystvendt natur med en luftfugtighed på 90-100 pct året rundt. Altså; fugtige lagner, håndklæder, T-shirts… ja, alt hvad du rører ved er dampy. Og støvet flyver som usynlige partikler i en konstant vindstyrke på 9-12 m/s.

Og så alligevel forelskede jeg og 8 andre kursister os pladask i de to hollændere, og det er dét, jeg har lyst til at dele med dig. For Harmke og Michaël kan noget, jeg mener er SÅ vigtigt i denne selvudviklende verden, hvor rigtig mange mennesker rejser langt for at finde inspiration og inspirere hinanden til at leve et kærligt og medmenneskeligt liv. They walk-their-talk. Hver lille detalje i deres workshops er fyldt med venlighed lige fra maden, til yogaen, til humoren omkring bordet, hvor de to naturligvis deltager, til babyen der vokser i Harmkes mave, og som alle generøst får del i forventningerne til. Et liv baseret på kærlighed, faglig styrke, autencitet og omsorg for hinanden.

Mindre kan, i mine øjne, heller ikke gøre det, når vi vil nå hinanden i et lærende miljø. Ellers får indholdet nemt en skinger tone, som kommer til at handle om “korrekt adfærd”, “regler”, og en banal forlængelse af det skolesystem, de fleste af os er vokset op med: “Kan du dine lektier”, “har du forstået indholdet”, “hvor dygtig er du.” De fleste af os på selvudviklingens vej vil videre, vi vil mere, vi vil vokse, og det vil vi SAMMEN. Med vores lærere, med hinanden, og med al den viden, vi har samlet gennem årene, og som nu skal finpudses, spejles og opgraderes. Vi er vokset fra sid-ved-guruens-fødder tidsalderen. Vi ønsker kvalificeret modspil i øjenhøjde, og dén vare leverer folk som Harmke og Michaël.

Solnedgang hos https://www.mekayogaretreats.com/,  Portugal

Så, ud over at være genuint glade for hinanden – eller hammerglade for hinanden i en grad der gør fingerkys, morgenkram og opmuntrende smil til en naturlig hverdag – så har de sat et fagligt program sammen, som er støvsuget for banale vendinger. Altså; undervisere der taler med deres kursister og ikke “til” dem. Jeg tror alle kender forskellen.

Men … helt i de tos ånd synes jeg, vi skal høre, hvad de selv har at fortælle om Meka Yoga:

-Vi ønskede fra start at skabe et center, hvor kombinationen af selv-erkendelse og yoga smelter sammen, fortæller Harmke. Vi formulerede det ikke så eksplicit, det groede frem af sig selv. Først brugte vi en del år på at kultivere disciplinen i os selv, og så kom der en dag, hvor vi fik lyst til at dele det med andre.

-Derudover er det vigtigt for os, at vores kursister føler sig frie og sikre til at træffe egne valg i løbet af dagen. Ikke kun i yogaklassen, hvor alle opfordres til at lytte til deres egen krops grænser – men også i fritiden mellem timerne. Har man lyst til at surfe, ride, cykle eller sove i en hængekøje – er det lige værdifuldt i vores øjne. Det tager pres og forventninger ud af samværet.

Endelig er det måske ikke uvæsentlig at nævne, at vi begge er vokset op i hjem, fortæller Michaël, hvor taknemmelighed for livets små og store gaver var en integreret del af hverdagen. Tak for maden, for det gode helbred, for muligheden for at rejse, se Verden, hinanden… en livsindstilling, vi ønsker at dele med vores kursister. Fordi vores moderne kultur så ofte handler om det modsatte – om at “komme videre”, “nå/få mere”, “blive bedre”. Så kombinationen af det frie valg og taknemmelighed anser vi for kerneværdien i vores center.

  • Læs mere om Meka Yoga her: https://www.mekayogaretreats.com/
  • For at komme til Meka Yoga i Sagres, flyver du til Faro og tager enten en lejet bil eller bus. Rejsetid fra lufthavnen: 1 time og 15 minutte

 

English version:

THEY WALK THEIR TALK

“You need to put the GPS on 37.085157, -8.922333Bl, then you’ll find the way,” yoga teacher Harmke Gerritsma explains over the phone. That desolate is Meka Yoga, where I have just been. In Portugal’s most south-west corner to the Atlantic Ocean and with a wind so fresh that as we get out of the car, it draws the words out of the mouth: “Wow! Here’s COOL!”

And that’s exactly what you find at Harmke and her husband Michaël Bijker – both educated yoga and meditation teachers from India and most of the world, Dutch, and with a long academic background behind. Now living in the 6th year in Portugal, where they receive weekly students for yoga, salt water, eco food, sweet atmosphere and rest.

But before I praise the place completely, you have to keep in mind that we talk coast-facing nature with a humidity of 90-100 per cent year-round. So; Damp sheets, towels, T-shirts … yes, everything you touch is kind of wet. And the dust flies as invisible particles in a constant wind strength of 9-12 m s.

However, I and 8 other students fell in love with the two Dutch, and that is what I want to share with you here. Because Harmke and Michaël create something that I think is SO important in this self-developing world, where many people travel a long way to find inspiration and inspire each other to live a loving and compassionate life. They walk-their-talk. Every little detail in their workshop is filled with kindness from the food, to the yoga, to the humor around the table, where the two naturally participate, to the baby that grows in Harmke’s belly, and whom they generously share the expectations. A life based on love, professional strength, authenticity and care for each other.

Less, in my eyes, cannot do it when we want to reach each other in a learning environment. Otherwise, the content easily gets a keen tone, which is about “correct behavior”, “rules”, and a banal extension of the school system most of us have grown up with: “Have you done your homework”, “Have you understood the content “,” how good are you. ” Most of us on the path of self-development are further from that; we want more, we will grow, and we will grow TOGETHER. With our teachers, each other, and with all the knowledge we have gathered over the years, which now needs to be refined, mirrored and upgraded. We have, in my eyes, grown out of the sitting-by-the- guru´s-feet age. We are too educated. We want qualified counterplay at eye level, and that product is delivered by people like Harmke and Michaël.

So, besides being really happy for each other – let’s say totally in love to an extent where morning hugs, finger kisses and encouraging smiles are natural elements in a buissy day -they are also able to combine their own thorough background in yoga and meditation in a way, where not one word lands in a banal tone. Formulated so the recipient feels included. Not spoken “to” but “with”. I think everyone knows the difference.

But…in the spirit of the two – let’s hear what they themselves tell about their yoga center:

-We originally wanted to create a center where the combination of life-awareness and yoga melt together, Harmke tells. We did not formulate it so explicitly, it grew out of itself. First, we spent some years cultivating the discipline in ourselves, and then the day came when we wanted to share it with others.

-In addition, it is very important for us that our students feel free and safe to make their own choices during the day. Not only in the yoga class where everybody is encouraged to listen to the limits of their own body – but also in their spare time between the hours. There are no expectations in us that the participants use the area in a particular way. If you want to surf, horse ride or sleep in a hammock – is equal valuable in our eyes. It takes pressure and expectations out of the meeting.

-Finally, it may not be insignificant to mention that we are both grown up in homes where gratefulness for the small and great gifts of life was an integral part of everyday life, Michaël explains. Thank you for the food, for the good health, for the opportunity to travel, see the world, each other … a life setting we want to share with our students. Because modern culture so often is based upon the opposite – to “move on”, “fetch/get more”, “become better”. So for us the the free choice combined with gratitude is the inner core of our center.

* Read more about Meka Yoga here: https://www.mekayogaretreats.com/

* To get to Meka Yoga in Sagres, you fly to Faro and take either a rented car og shuttle bus. Travel time from the airport: 1 hour 15 minutes.

 


 

 

 

Go deeper!

(English version below)

Min første yogalærer hed Frantz og var et geni. Vi taler 1988, Købmagergade, Skandinavisk yoga- og meditationscenter, orange dragter (ikke min – lærernes). Frantz tog roligt og tålmodigt mod min stressfyldte krop, der dårligt kunne ligge fem minutter ad gangen, så stod gremlingerne i kø. Uro, stivhed, konstant på lur efter en undskyldning for at slippe ud.

Men Frantz gav sig tid; anviste åndedrætsteknikker, gode sovestillinger, beroligende meditationer…og BAM! jeg var hooked. Det virkede jo dét hér! Gradvist og over dét der føltes som æoner af tid kom roen, fasthed under fødderne, fred i bolden og dyb kropskontakt.

Frantz´ trylleformular handlede formentlig ikke så lidt om, at han holdt fast i den samme skole, samme retning, samme filosofi i alle årene. Det giver en dybde, en ro, og en soliditet, som var en genial modvægt til min og mange af mine medyogis uro. Og så tæller det nok også med, at Frantz´mesterlærer hedder Swami Janakananda, som tog til Indien i 1960érne med navnet Jørgen i passet, og vendte hjem med nyt navn og energi til at grundlægge Skandinavisk yoga- og meditationsskole i 1970.

Swami lever stadig og er et levende bevis på, at vedholdende yoga- og meditationspraksis funker. Han bor i Sverige i sin ashram i Småland, og tager tit til København og holder dunder-satsang. Taler varmt for vedholdenhed. Ikke zappe og skifte mellem traditioner, men fordybe dig og lære tingene til bunds.

Formentlig er det netop én af grundene til, at yoga er blevet så populær de sidste 15-20 år..? Som modvægt til vores zapperliv, som har det med at fjerne os fra os selv, kroppen, sindet, roen og alt dét, meditation og yoga langsomt (genop)bygger.

Så ja, ekkoet efter Frantz´ timer holder stadig. ”Fordyb dig i skidtet – og se det virke!”, sluttede han timerne af med. Jeg kan ikke sige, hvad der virker for andre, men jeg kan kigge på en udvikling i verden, hvor yoga og meditation fylder mere og mere – og glædes! Fordi hvad jeg har følt som en mirakelkur lige siden den orange yogamåtte, under jeg rigtige mange af mine medmennesker at få del i.

Satnam, namasté, ha´en fed weekend!

 


Immerse yourself!

I just come back from a great yogalesson, and on my way home, my first yoga teacher, named Frantz poppede up in my memory as a genius. We speak 1988, Købmagergade, Scandinavian yoga and meditation center, orange suits (not mne – the teacher´s). Frantz calmly and patiently greeted my stressful body, which could not last for five minutes at a time, then the gremlins were in line. Unrest, stiffness, constantly looking for an excuse to escape.

But Frantz gave time; Designated breathing techniques, good sleeping positions, soothing meditations … and BAM! I was hooked. This stuf worked! Gradually and beyond what felt like eons of time came the calm, firmness under the feet, peace in the head and a deep body contact.

Frantz’s magic formular probably rested for a good deal on the fact that he styed focused in the same school, the same direction, the same philosophy in all the years. It gives a depth, a calm, and a solidity, which was a genius counterweight to mine and many of my co-yogi’s unrest. And furthermore Frantz´s master teacher was Swami Janakananda, who went to India in the 1960s with the Danish name Jørgen in his passport, and returned home with a new name and energy to establish the Scandinavian yoga and meditation school in 1970.

Swami still lives and is a living proof that persistent yoga and meditation practices work. He lives in Sweden in his ashram in Småland, and often goes to Copenhagen and holds a thunderbolt. For example, speaking warmly for perseverance. Do not zap and switch between traditions, but immerse yourself and learn things thoroughly.

Probably, that’s one of the reasons why yoga has become so popular the last 15-20 years ..? As a counterweight to our zapper life, which removes us from ourselves, the body, the mind, the calm and all that, meditation and yoga slowly (re-) builds.

So yes, the echo after Frantz’s hours still lasts. “Immerse yourself in the dirt – and see it work!”, he finished most lessons with. I can not say what works for others, but I can look at a development in the world where yoga and meditation are filling more and more – and feel happy! Because what I’ve felt like a miracle cure ever since the orange yoga mat in the late eighties, I wish for all fellow human beings.

Satnam, namaste, have a nice weekend!

 

Goodbye slave master!

Tid til servicetjek..med venlig omsorg

Et gennemgående spørgsmål når jeg holder kursus i Mindfulness er: “Hvordan fyrer vi den indre slavepisker? Ham/hende der konstant fortæller os, at vi ikke gør nok, præsterer nok, når nok…”

Spørgsmålet er dybt relevant, for slavepiskeren har det med at dukke op – selv når du er trænet i meditation. For lad os være ærlige; når tempo, tid, travlhed og tryk på gaspedalen tager over i vores liv – tager slavepiskeren let styringen. Hende eller ham, der aldrig synes nok er nok; hele tiden finder på nye planer; sjældent er tilfreds med dagens gøremål og altid er på udkig efter nye præstationer…fortsæt selv.

Hvad er kuren? Jamen, tør jeg nævne det – Mindfulness. Min favorit i ALT også, når det kommer til slavepiskere. Hvorfor? Fordi det er SÅ godt at gå de indre skyggersider grundigt igennem og mindfuldt konstatere, at jo travlere vi er, jo lettere smutter skrappeMaren gennem tolden med sine stramme miner og nihalede piske: ”Hvorfor nåede jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor synes jeg det, når de andre ikke gør..?” fyld selv ind.

Og med mindfull påmindelse mener jeg; indrømme at ”ja, sådan er det fat engang imellem”, og derefter kærligt og omsorgsfuldt lade indsigten ”stå”, som de siger på TV. Ikke rode og regere med den, men bare kigge på den og nysgerrigt spørge sig selv: ”Hvorfor mon jeg falder for den rolle i perioder? Hvad har tricket den?”

Gode, solide, møg ubehagelige spørgsmål, som vi alle ind imellem må stille os selv, hvis vi vil videre. Videre i betydningen; lære os selv at kende, så vi kan rejse os over os selv, og ikke hænge fast i os selv. Som gummistøvler i dybt mudder.

Og til den proces er Mindfulness genial, fordi du stille, roligt og vedholdende møder dig selv og dine tanker under meditation, hvor fokus hviler på dit åndedræt. Hver dag, 20 minutter ad gangen. Så meget at roen indfinder sig, og du får overskud til at kigge på fx slavepiskeren.

Det er ikke til at vide, hvad der vokser ud af det møde. Måske lysten til at handle anderledes fremover…? Måske ikke. Hovedsagen er, at du møder dig selv, uden at fylde på og løbe videre.

Det fede er, at meditation kan foregå hjemme i sofaen, på stuegulvet eller…hvis tiden er til det: På et retreat. Uanset hvor bliver du undervejs klogere på slavepiskeren og alle de andre gestalter, der herser rundt med dig. Så du får et mere perspektiveret syn på dig selv, og måske – kun måske får ideer til alternative handlemuligheder.

Ønsker du undervisning i Mindfulness meditation, kan du kontakte mig på: 40 52 83 16 eller mail@helenekrenchel.dk     Jeg er uddannet Mindfulness Intruktør, cand mag og coach


English:

Goodbye slave master

A recurring question when I hold courses in Mindfulness is: “How do we fire the inner slave Master?” He/she who constantly tells us that we do not do enough, prove enough, master enough … ”

The question is profoundly relevant, because the slave master has it way of showing up – even when you are trained in meditation. Let’s be honest; When the pace, time, bustle and pressure of the speed takes over – the slave Master easily takes control. Her or she who never thinks enough is enough; Constantly finds new plans; Rarely is satisfied with today’s chores and is always looking for new achievements …

What is the cure? Well, dare I mention – Mindfulness. My favorite in ALL, also when it comes to slave masters. Why? Because it’s so good to go through the inner shadows and note that the busier we are, the easier it hurts. “Why did not I get it? Why did I not do that? Why do I think this when the others don’t´?”

And by this I mean; Admit that “yes, so it is sometimes”, and then lovingly and meticulously let the insight “stand” as they say on television. Do not worry and work on it, but just look at it and curiously ask yourself: “Why do I fall for that role in periods? What’s the trick of it? ”

Good, solid, unpleasant questions that we all have to ask ourselves if we want to evolve. In the sense; Get to know ourselves so that we can rise above ourselves and not get stuck in ourselves. Like rubber boots in deep mud.

And for that process, Mindfulness is brilliant because you quietly, calmly and persistently meet yourself and your thoughts during meditation, where the focus rests on your breath. Every day, for 20 minutes at a time. So much that calm resides and you get an overlook, for example, at the slave pointer.

It is not to know what is growing out of that meeting. Perhaps the desire to act differently in the future …? Maybe not. The main thing is that you meet yourself without filling up and moving on.

The nice thing is that meditation can take place at home in the couch, on the living room floor or … if time is up: on a retreat. No matter where you choose, you get wiser on the slave master and all the other inner characters that push around with you. So you get a more perspective view of yourself, and maybe – only maybe get ideas for alternative options.

If you want teaching in Mindfulness meditation, contact me at: 40 52 83 16 or mail@helenekrenchel.dk  I am educated Mindfulness Intructor, Cand Mag and Coach


 

 
error: Content is protected !!